Ср. Июн 12th, 2024

Միասնական սոցիալական ծա ռայությունից տեղեկացնում են, որ աշխատանքային կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է, եթե՝ • փոփոխվել է հիմնական կենսաթոշակի չափը կամ էլ աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը։ Այս դեպքում կենսաթոշակի վերահաշվարկման համար դիմում չի ներկայացվում ու կենսաթոշակը

վերահաշվարկվում է ինքնաշխատ եղանակով՝ տվյալ ամսվա մեկից, • կենսաթոշակ նշանակելուց կամ կենսաթոշակը վերահաշվարկելուց տասներկու ամիս հետո կենսաթոշակառուն ներկայացրել է կենսաթոշակը նշանակելուց կամ կենսաթոշակը վերահաշվարկելուց հետո աշխատած

ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժում հաշվառելու դիմում․ կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է այն ներկայացնելու ամսին մյուս ամսվա 1-ից։ Կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է նաև այն ժամանակ, երբ կենսաթոշակառուն՝ մինչև կենսաթոշակի նշանակումը ընկած ժամանակահատվածում իրականացրած այլ գործունեության մասին ներկայացրել է լրացուցիչ

փաստաթղթեր։ Այս դեպքում վերահաշվարկն իրականացվում է դիմումը ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա մեկից։ Աշխատանքային կենսաթոշակի վերահաշվարկի իրավունք ունի հաշ մանդամության կենսաթոշակ ստացող կենսաթոշակառուն (մինչ տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալը), եթե կենսաթոշակը նշանակելուց

(վերահաշվարկելուց) տասներկու ամիս հետո ներկայացրել է ուրիշ գործունեության ժամանակահատվածի մասին փաստաթուղթ։ Այս դեպքում կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է դիմումը և տվյալ փաստաթուղթը ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա մեկից: Աշխատանքային կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է նաև

հաշ մանդամության խումբը փոխվելու ժամանակ` նոր հաշ մանդամության խումբ սահմանելու ամսվան հաջորդող ամսվա մեկից, ինչպես նաև կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող երեխայի կամ առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորող զավակի մյուս ծնողի մա հանալու դեպքում․ կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է ծնողի մա հվան օրվանից, եթե դիմումն ու անհրաժեշտ

փաստաթղթերը ներկայացվել են այդ օրվանից հետո` Վեց ամսվա ընթացքում, իսկ այդ ժամկետից հետո դիմելու դեպքում` դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա մեկից։ Կենսաթոշակի վերահաշվարկվում է նաև այն ժամանակ, երբ կենսաթոշակի գործում հայտնաբերվել է կեղծ (ոչ հավաստի) փաստաթուղթ, որի հետևանքով նվազում է կենսաթոշակի չափը, կամ կենսաթոշակի գործում հայտնաբերվել է փաստաթուղթ (տեղեկատվություն), որը հաշվի առնելու ժամանակ ավելանում է կենսաթոշակի չափը:

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *