Пт. Июн 21st, 2024

Վերջшպես լшվ լnւր․ Հրшպարшկվել է Հայխնшյբանկում մինչև 1993 թ. ներդրված шվшնդների դիմшց փnխհшտnւցում uտшնալnւ իրшվnւնք nւնեցnղների ցшնկը․․․

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը տեղեկացնում է, որ «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հաաստանի Հանրապետության օրենքի իններորդ հոդվածի և

Կառավարության 23.04.2014թ.-ի N 460-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն` նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի տասը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեն՝

1) մինչև 1934 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված անձինք, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մա հացած ամուսնու կողմից՝ համատեղ ամուսնական կյանքի

ընթացքում, 2) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից անձինք, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մա հացած ամուսնու կողմից՝ համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում,

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի տասնութի N 1444-Ն որոշման N մեկ հավելվածի ցանկում ընդգրկված համայնքներում` բնակչության պետական ռեգիստրում 2014 թվականի օգոստոսի մեկի դրությամբ հաշվառված անձինք, այդ թվում՝ եթե ավանդը ներդրվել է մա հացած ամուսնու կողմից` համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում,

4) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ զո հված (մա հացած) զինծառայողների կամ կամավորականների կամ անհայտ կորածների անունով ներդրված ավանդը ժառանգած անձինք․․․

3) Հայաստանի Հանրա պետության կառավարության 201 4թ. դեկտ եմբերի տաս նութի N 1444-Ն որոշման N մեկ հավելվածի ցան կում ընդգրկված համա յնքներում` բնա կչության պետական ռեգիս տրում 2014 թվականի օգոստ ոսի մեկի դրությամբ հաշվառված անձինք, այդ թվ ում՝ եթե ավանդը ներդր վել է մա հացած ամուսնու կող մից` համատեղ ամուսն ական կյա նքի ընթացքում,

4) Հայաստ անի Հանրապետության պաշ տպանության մարտական գործո ղություններին մասնակցելու կամ մարտական հերթա պահություն կամ հատ ուկ առաջադրանք կատ արելու ժամանակ զո հված (մա հացած) զինծառա յողների կամ կամավորական ների կամ անհ այտ կորած ների անո ւնով ներ դրված ավ անդը ժառա նգած անձ ինք․․․

Իրավական ակտերով ավանդի դիմաց փոխհատուցում ստանալու նպատակով բացառություններ կամ որևէ ուրիշ արտոնություններ սահմանող դրույթներ նախատեսված չեն․․․ «ՀՀ 2006թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի ութերորդ հավելվածով հաստատված ծրագրի չորրորդ

մասով սահմանվել է ավանդի դիմաց փոխհատուցման չափի որոշման սանդղակը, որը ներկայացվում է ստորև. Հետևաբար, փոխհատուցման իրավունք ունեցող ու հաշվառված յուրաքանչյուր ոք կարող է ինքնուրույն հաշվել իրեն հասանելիք փոխհատուցման գումարի չափը․․․

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *